You are currently viewing הבנק העולמי מתריע מפני שפל של עשר שנים במימון התורמים לרשות

הבנק העולמי מתריע מפני שפל של עשר שנים במימון התורמים לרשות

הבנק העולמי אמר כי "אם לא תישלט בקרוב על התפרצות COVID-19, ההשפעה שלו על הפעילות הכלכלית ועל פרנסתם תהיה קשה".

מימון התורמים הישיר לרשות הפלסטינית עשוי לרדת לנמוך ככל 266 מיליון דולר השנה, הנמוך ביותר שהיה זה עשור, הזהיר הבנק העולמי ביום שני. נתון זה אינו כולל מימון של האו"ם.

הבנק העולמי פרסם את התרעתו כחלק מדו"ח בן שני עמודים על ההשפעה הכספית של COVID-19 ואמצעים אחרים על הכדאיות הכספית של הרשות הפלסטינית.

מהבנק העולמי נמסר כי "הוצאות נוספות של הרשות להגיב על התפרצות COVID-19, המוערכות בכ -120 מיליון דולר, יאמץ את התקציב, במיוחד מכיוון שמימון התורמים צפוי להגיע לנקודה הנמוכה ביותר מזה למעלה מעשור".

הבנק העולמי אמר כי "אם לא תישתלט בקרוב על התפרצות COVID-19, ההשפעה שלו על הפעילות הכלכלית ועל פרנסתם תהיה קשה".

היא העריכה גרעון של מיליארד דולר לרשות הפלסטינית בשנת 2020. הרשות עצמה העריכה כי המספר יכול להיות גבוה עד 1.4 מיליארד דולר. על פי הבנק העולמי, הכלכלה הפלסטינית יכולה להתכווץ בשיעור של 2.5% עד 7%, בהתאם למשך הזמן שאורך המגיפה.

היא ציינה במיוחד כי הפלסטינים יסבלו מאובדן הכנסות התיירים וכן מהגבלות על חופש התנועה ויכולתם של פלסטינים לעבוד בישראל. ישנם 140,000 פלסטינים העובדים בישראל והם מהווים שליש מהצריכה הפרטית. כבר נציגי המגזר הפרטי הודיעו על כוונתם לקצץ את השכר למחצית.

הוא הסביר כי הכלכלה הפלסטינית כבר נקלעה למשבר לפני ההתפרצות, עם צמיחה של 0.9% בלבד בשנת 2019. שיעור האבטלה בגדה המערבית ובעזה עמד על 25% כאשר 24% מהפלסטינים חיים על 5.5 דולר ליום או פחות. מתוכם 46% היו בעזה ו -9% בגדה המערבית. ההאטה מונעה על ידי ירידה בצריכה הפרטית והציבורית ובהשקעות, אמר הבנק העולמי.

המצב נפגע גם מהחלטת ישראל במארס לנכות באופן חד צדדי 12 מיליון דולר לחודש מהכנסות המס שהיא מעבירה לרשות. זה הסכום שישראל העריכה שהרשות משלמת למחבלים ולמשפחותיהם על בסיס חודשי.

ממארס עד ספטמבר הרש"פ סירבה לקבל העברות של דמי מס, אך לבסוף התייחסו. מאז ספטמבר העבירה ישראל דמי מיסים, בניכוי הניכוי של 12 מיליון דולר לחודש.