(Wix-Logo) Create a site!
100s of templates
No coding needed
Start now >>
רמת חיים חינוך מיסוי דיור שיווין בנטל חוקה כלכלי חברתי מדיני ביטחוני עקרונות יסוד המצע המלא PDF תעסוקה איכות הסביבה בטחון אישי בריאות בטחון אישי אוכלוסיה עם צרכים מיוחדים מעמד האשה גימלאים פריפריה
​                                                              חינוך

התנועה מחויבת לחיזוק ועידוד ההון האנושי בהוראה, ליצירת שוויון הזדמנויות אמיתי ומקיף לכלל תלמידי ישראל, להחלת לימודי ליבה על מערכות החינוך, לפיתוח ההשכלה הגבוהה,לחיזוק החינוך המקצועי ככלי לשגשוג, להיפוך הפירמידה בגיל הרך, וליצירת נורמות חדשות בשקיפות, בהתנהלות ובמתן שירותים לתלמיד.


1. לימודי ליבה: התנועה תפעל לאחידות לימודית בין כל שכבות האוכלוסייה באמצעות הטלת חובה על לימודי ליבה (מתמטיקה, אנגלית, שפה, מדעים, ואזרחות דמוקרטית) לכלל התלמידים בישראל. בתי ספר מגזריים אשר שלא יפעלו על-פי לימודי הליבה יחשפו לסנקציות תקציביות.

 

2. הקמת מועצה ציבורית עליונה לחינוך: אי יציבות שלטונית המביאה בשנים האחרונות  לתחלופה גבוהה במשרד החינוך, והמעבר מסדר יום חינוכי אחד למשנהו, מטלטלת את מערכת החינוך שמטבעה זקוקה לתכנון ארוך טווח. התנועה תפעל להקמת מועצה ציבורית עליונה לחינוך שמטרתה לעסוק בשאלות המקרו של החינוך בישראל.

 

3. התאמת בתי-הספר לאתגרי המאה ה-21: שיטות ההוראה, התשתיות ותכני הלימוד בבתי הספר בישראל מיושנים ולא יכולים להעניק את הכישורים להתמודדות עם אתגרי המאה ה-21. התנועה תפעל להצגת תוכנית חומש שתכלול הסבת תשתיות, התאמת ציוד, אימוץ תוכניות פדגוגיות חדשניות, צימצום מספר התלמידים בכיתה ועידכון תוכניות הלימוד. כל אלה נועדו להזניק את החינוך בישראל למאה ה-21.

 

4. תוכנית אב כוללת לתחום הגיל הרך בישראל: למרות ההכרה המדעית כי החינוך לגיל הרך הוא המשמעותי ביותר בשלבי החינוך השונים, התחום בישראל הוא מוזנח ומופקר. כיום ארבעה משרדי ממשלה אמונים על החינוך בגיל הרך (בריאות, תמ"ת, רווחה וחינוך). התנועה תפעל להעברת כל הסמכויות לחינוך הגיל הרך לידי משרד החינוך, תוך יישומה של רפורמה מקיפה שתכלול לא רק הארכת יום הלימודים, אלא גם ובעיקר ביסוס המעמד וההכשרה של עובדי התחום, יצירת מרכזי גיל רך ישוביים ואזוריים, והרחבת התחום בפרה-רפואי.

 

5. צימצום הפער בכל הבטי החינוך בין החברה היהודית למיעוטים: הפערים בהישגים הלימודיים בין היהודים לערבים הם הגורם העיקרי גם לאי-השיוויון החברתי. התנועה תפעל ליישומה של רפורמה שמטרתה לצמצם את הפערים וליצור אחידות באיכות ובתכנים של החינוך בחברה הערבית והיהודית.

 

6. הנגשת ההשכלה גבוהה: בשנים האחרונות מערכת ההשכלה הגבוהה נחשפה לקיצוצי תקציב קשים, ולחוליים פנימיים של בירוקרטיה לא-רציונלית, נפוטיזם ושחיתות. השילוב של הלחצים התקציביים החיצוניים והחוליים הפנימיים הביא להידרדרות איכות ההשכלה הגבוהה וצמצם את נגישות של תלמידים וחוקרים מהפריפריה הגאוגרפית והחברתית. התנועה תפעל מחד להגדלה של תקציבי ההשכלה הגבוהה ומאידך להפיכת המל"ג לגוף פיקוח ובקרה שאמון על הפיכתן של המוסדות למונחי כישורים ולא קישורים. שמירת כוח האדם האקדמי הישראלי והאיכותי באמצעות הטבות והרחבת משרות המחקר.

 

7. חיזוק החינוך הטכנולוגי, הרחבתו והתאמתו למאה ה-21 כך שיהווה אלטרנטיבה אטרקטיבית לחינוך העיוני ויספק כוח אדם איכותי העונה לאתגרי התעשייה הישראלית הצומחת.

8. החינוך הבלתי פורמלי: הפעילות החינוכית הבלתי-פורמלית הכוללת תנועות נוער, פעילות קהילתית, חינוך למבוגרים, חוגים היא נדבך מרכזי בחינוך החברה. כיום מרבית בתי-הספר סגורים בפני פעילות שכזו אחה"צ ובערבים. על משרד החינוך לקחת אחריות כוללת על תחום החינוך הבלתי-פורמלי ולהעמיד את מתקני בתי-הספר בכל ישראל לטובת פעילות זו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Wix Logo)
This site was created using
Create your own for FREE >>