(Wix-Logo) Create a site!
100s of templates
No coding needed
Start now >>
רמת חיים חינוך מיסוי דיור שיווין בנטל חוקה כלכלי חברתי מדיני ביטחוני עקרונות יסוד המצע המלא PDF תעסוקה איכות הסביבה בטחון אישי בריאות בטחון אישי אוכלוסיה עם צרכים מיוחדים מעמד האשה גימלאים פריפריה

                                                                        
                                                                                                               מיסוי


חובת המס בישראל היא מהגדולות בעולם. לא ניתן להגדיל את ההכנסות ממיסים ללא צמיחה משמעותית של המשק שתבוא רק באמצעות פריצת דרך מדינית. התנועה מאמינה כי המיסים הרגרסיביים, המהווים נתח גדול מהכנסות המדינה הם נטל גדול יותר על השכבות החלשות מאשר על החזקות. התנועה תפעל להקל על נטל המס בדרכים הבאות:


א. קביעת מע"מ דיפרנציאלי למוצרים ויצירת אבחנה בין מוצרי יסוד ליוקרה.


ב. הקלות מס לעסקים קטנים. לאפשר לנישומים לצבור הפסדים לצורך מס משנה לשנה. כלומר, פרט אשר לא עבד במהלך שנה מסוימת חובת המס שלו בשנה שלאחר מכן תהיה נמוכה יותר עקב כך.


ג. תקבע תקרת הוצאה מוכרת בגין שכר בכירים לצורך חישוב המס לחברה.


ד. העלאת המס השולי על שכר בכירים  החורג מעבר ל- 100 אלף שקלים בחודש. לדוגמא, מעל הכנסה של 100 אלף ש"ח לחודש לרמה של 65%, מעל 200 אלף ש"ח לחודש 75%.


ה. תבחן מחדש כל שיטת המיסוי על אופציות לרבות "בתוך הכסף", אופציות לנושאי תפקיד תינתנה רק במסלול פירותי ולא הוני (ימנע מס של 25% לנושא המשרה במקום מס מלא). אופציות לבעלים לא נושאי משרה ימוסו כמס הכנסה מלא.


ו. מס על העברת דיבידנדים מחברת בת לחברת אם.


ז. העמקת הגבייה מהשוק השחור.

 

 

 

(Wix Logo)
This site was created using
Create your own for FREE >>