(Wix-Logo) Create a site!
100s of templates
No coding needed
Start now >>
רמת חיים חינוך מיסוי דיור שיווין בנטל חוקה כלכלי חברתי מדיני ביטחוני עקרונות יסוד המצע המלא PDF תעסוקה איכות הסביבה בטחון אישי בריאות בטחון אישי אוכלוסיה עם צרכים מיוחדים מעמד האשה גימלאים פריפריה
בטחון תזונתי, תעסוקתי ורמת חיים הולמת
התנועה מחויבת למנוע, באופן מקיף וגורף, מצב שבו איש, אישה או ילד רעבים ללחם. מחובתה לדאוג לכך שכל אזרח בישראל יוכל לעבוד, להשתכר למחייתו, ליהנות מרמת חיים סבירה ולהיות מוגן  על ידי רשת ביטחון במקרה של אסון, זקנה, מחלה או פיטורין.
1. מיגור הרעב: במדינת ישראל אין לסבול מצב בו איש, אישה או ילד רעבים ללחם או נזקקים לחסדיהם של ארגוני חסד ונדבנים כדי למלא צורך בסיסי של מזון. זוהי אחריות המדינה וצריכה להיות מסופקת באמצעות תשתית רווחה מתוקצבת-  משרד רווחה בעל תקנים וחופש פעולה, מפעלי הזנה, עמותות מפוקחות מדינה.
2. עידוד תעסוקה לאוכלוסיות מתקשות: פיתוח  תוכניות שיעודדו ויסייעו לאוכלוסיות המתקשות בהשתלבות עצמאית בשוק העבודה -בעלי מוגבלויות, מבוגרים מעל גיל 45, מעוטי השכלה וניסיון מקצועי, מפוטרים, עולים ועוד


3. פיקוח על שכר המינימום: יש להבטיח ששכר המינימום מותאם למציאות הכלכלית ומתעדכן בהתאם, וכן לדאוג לאכיפתו. יש לפעול ליצירת מדרג שכר מותאם במשק ולתיקון העיוות לפיו אחוז גבוה מאוד של עובדים במדינה (יחסית למדינות מערביות אחרות) משתכר שכר מינימום וקרוב לכך.


4. פיתוח והרחבה של כלים מעודדי עבודה: יש לייצר תמריצים ליציאה לעבודה של אוכלוסיות חלשות: כלים אלו כוללים בין השאר, מס הכנסה שלילי, הכרה בהוצאות טיפול בילדים לצרכי מס, הרחבת התמיכה במסגרות טיפול בילדים עם שעות ארוכות, פתרונות תחבורה למרכזי תעסוקה.


5. רשת ביטחון סוציאלית: יש לשמר את "רשת הביטחון" של תשלומי אבטלה, השלמת הכנסה ו/או ביטוח לאומי למי שאינו מסוגל לעבוד באופן זמני או קבוע ולוודא שהוא מותאם למציאות האישית והכלכלית של הדורש.  במקביל, יש להקל את עול תשלומי הביטוח הלאומי (הוראת השעה מ2009 ) על המעמד הבינוני.

(Wix Logo)
This site was created using
Create your own for FREE >>