(Wix-Logo) Create a site!
100s of templates
No coding needed
Start now >>
רמת חיים חינוך מיסוי דיור שיווין בנטל חוקה כלכלי חברתי מדיני ביטחוני עקרונות יסוד המצע המלא PDF תעסוקה איכות הסביבה בטחון אישי בריאות בטחון אישי אוכלוסיה עם צרכים מיוחדים מעמד האשה גימלאים פריפריה
​                                       
                                                                       עקרונות יסוד למצע מדיני ביטחוני

• לעם היהודי יש זכות בלתי ניתנת לערעור למדינה ריבונית  משלו בתחומי ארץ ישראל, מולדתו הלאומית, ההיסטורית, הדתית והתרבותית.


• היעד המדיני המרכזי של "התנועה" הוא להבטיח את ביסוסה  של מדינת ישראל כבית הלאומי של העם היהודי,  ומדינה דמוקרטית ברוח מגילת העצמאות., החיה בשלום וביטחון עם כל שכניה.


• לשם הבטחת קיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית יש צורך לשמר רוב יהודי בין אזרחיה.  לפיכך, יש לשמר את עיקרון שתי מדינות הלאום ולפעול ליישומו גם במחיר ויתור על חלקים מארץ ישראל.


• כוח ההרתעה של מדינת ישראל נשען על כוחה הצבאי ועל הלגיטימיות הבינלאומית שלה. התנועה מתחייבת לשמר ולחזק את כוחה הצבאי של מדינת ישראל, ומתחייבת לחזק את קשריה המדיניים עם הקהילייה הבינלאומית בכלל וארצות הברית בפרט, על מנת לעצור את תהליך הבידוד המסוכן ולהתמודד בהצלחה מול מגמות גוברות של דה לגיטימציה.


• מול המציאות המורכבת במזרח התיכון יש לפעול באסטרטגיה דואלית: על בסיס החלוקה הקיימת בין קיצונים לפרגמטים:


- מול הגורמים הקיצוניים שאינם מקבלים את עצם קיומה של מדינת ישראל ופועלים נגדה באלימות ובטרור – יש לפעול בכוח. יש לגייס נגדם את הקהילה הבינלאומית, ולפעול בכוח בעת הצורך על מנת לחזק את כושר ההרתעה של מדינת ישראל.


- במקביל יש לפעול ביחד עם הקבוצה הפרגמאטית נגד הקיצוניים.


• המשך הסכסוך בינינו לבין הפלסטינים בעת שבה המזרח התיכון עובר שינויים היסטוריים, פוגע באפשרות לסלול את הדרך לנרמול היחסים בין ישראל לבין העולם הערבי והמוסלמי. בתוך הרשות הפלסטינית ש להפעיל את האסטרטגיה הדואלית בהתאם לחלוקה הפנימית:

- מול החמאס,המייצג אידיאולוגיה האיסלמית קיצונית, לא מכיר בישראל ומשתמש בטרור נגדנו, יש לפעול צבאית בעת הצורך עד להשגת הרתעה.


- במקביל יש לפעול במטרה להגיע להסדר המסיים את הסכסוך, והמבוסס על העיקרון של  שתי מדינות לאום עם הגורמים הפרגמטים ברשות הפלסטינית.


• המשא ומתן יתנהל רק מול ממשלה פלסטינית  שמכירה במדינת ישראל, תומכת בפתרון מדיני ומתנגד לכל סוג של אלימות וטרור.


• התנועה תפעל להשגת הסכם בו ייקבעו גבולות הקבע ישראל תוך שמירה קפדנית על האינטרסים הלאומיים ובראשם הצרכים הלאומיים והביטחוניים של מדינת ישראל.


• התנועה תעמוד על כך שההסכם  שיסיים את הסכסוך ואת התביעות הלאומיות מישראל, יכלול את העקרונות על  הסדרי הביטחון הנאותים שיכללו פירוז המדינה הפלסטינית, על גבולות שייקחו בחשבון את המציאות הדמוגרפית בשטח (גושי ההתיישבות) ומקומות בעלי חשיבות לאומית, היסטורית ודתית ובראשם ירושלים – בירת ישראל הנצחית. כך גם נעמוד על  העיקרון שמדינה פלסטינית היא הפיתרון לבעיית הפליטים הפלסטינים.


• ההסכם ייושם ומדינה פלסטינית תקום רק לאחר תקופת בייניים בה יישומו כל התנאים הנדרשים להקמתה ויבטיחו שלא תהפך למדינת טרור.

 

 

 

(Wix Logo)
This site was created using
Create your own for FREE >>