(Wix-Logo) Create a site!
100s of templates
No coding needed
Start now >>
רמת חיים חינוך מיסוי דיור שיווין בנטל חוקה כלכלי חברתי מדיני ביטחוני עקרונות יסוד המצע המלא PDF תעסוקה איכות הסביבה בטחון אישי בריאות בטחון אישי אוכלוסיה עם צרכים מיוחדים מעמד האשה גימלאים פריפריה

​​עקרונות יסוד למצע חברתי כלכלי​


במהלך השנים האחרונות התייצבו במפה הפוליטית זה מול זה, שני קצוות רחוקים של חשיבה כלכלית. מצד אחד, הליכוד-ביתנו של נתניהו וליברמן שעיצב עצמו סביב רעיונות של שוק חופשי פראי, ריכוזיות הון, והסרת האחריות מהמדינה כלפי האזרחים. מנגד, השמאל נסוג לתפיסה סוציאליסטית שעל פיה חייבת המדינה לשלוט על כל הפעילות הכלכלית, והשירותים החבריים יגדלו בעיקר תודות לגידול במיסוי.
"התנועה" לעומת זאת, שואבת את השראתה מתפיסה כלכלית חברתית שונה, ומניחה כי צמיחה כלכלית כמו גם צמצום באי-שוויון החברתי, תלויים במידה רבה בביזור הון לאורך כל שדרות החברה ולאורך הארץ כולה, בתעדוף תקציבי חדש, ובפריצת דרך מדינית שהיא גורם מכריע ביצירת צמיחה. תפקיד המדינה, אם כן, הוא לאפשר לאזרחים לצמוח כלכלית וחברתית ולספק להם רשת ביטחון חברתית בעת הצורך.

 

כלכלת ישראל צריכה להמשיך ולהתבסס בעיקרה על עקרונות 'השוק החופשי' כמפתח לצמיחת  המשק הישראלי כמשק מודרני ותחרותי. עם זאת, עקרון זה

חייב להיות מאוזן באמצעות מנגנוני פיקוח ורגולציה יעילים, מהירים, וראויים המאפשרים התערבות ב'כשלי שוק' הפוגמים ברווחה הכוללת של כל\חלק  משכבות המשק. התנועה מאמינה כי יש צורך מיידי בשינוי בסדרי העדיפויות בתקציב המדינה על מנת לאפשר משאבים נדרשים ליצירת צדק חברתי, ואפשור צמיחה ושגשוג של האזרחים כולם.

 

מעמד הביניים  הינו  'חוט השדרה' של הכלכלה והחברה בישראל, והפך להיות גם מי שנושא בלעדית בנטל הבטחוני והחברתי. התנועה תפעל  לקידום מדיניות לחיזוקו של מעמד זה כחלק מחתירתה לכלכלה וחברה שוויונית וחזקה -ולאור השחיקה המתמשכת במעמד זה בארבע השנים האחרונות.


הפריפריה הגיאוגרפית  הינה עתודת הפיתוח המשמעותית של המדינה ופיתוחה צריך להוות אבן יסוד במטרותיה הלאומיות של ישראל. פיתוח הפריפריה כולל גם הקטנת הפערים, הגדלת האוכלוסייה וחיזוק הרמה הסוציו-אקונומית הנמוכה משמעותית משאר המדינה. התנועה רואה בפיתוח הפריפריה אבן יסוד בתפיסתה הכלכלית חברתית להבטחת צמיחה ברת-קיימא ועמידה ביעדים כלכליים לאומיים לטווח ארוך.

חוקה

(Wix Logo)
This site was created using
Create your own for FREE >>