(Wix-Logo) Create a site!
100s of templates
No coding needed
Start now >>
רמת חיים חינוך מיסוי דיור שיווין בנטל חוקה כלכלי חברתי מדיני ביטחוני עקרונות יסוד המצע המלא PDF תעסוקה איכות הסביבה בטחון אישי בריאות בטחון אישי אוכלוסיה עם צרכים מיוחדים מעמד האשה גימלאים פריפריה

​        ​​                                                                                      גישה כוללת לקידום הפריפריה​

הפריפריה הגיאוגרפית  הינה עתודת הפיתוח המשמעותית של המדינה ופיתוחה צריך להוות אבן יסוד במטרותיה הלאומיות של ישראל. התנועה רואה בפיתוח הפריפריה אבן יסוד בתפיסתה הכלכלית חברתית להבטחת צמיחה ברת קיימא ומחויבת לעמידה ביעדים כלכליים לאומיים לטווח ארוך

 

1. גישה כוללת פריפריה: יש לעודד ביקוש על ידי יצירת  איכות חיים הכוללת,  מלבד תשתיות תחבורתיות, גם תשתיות של פרנסה, חינוך, בריאות ותרבות. המטרה אינה צריכה להיות שינוע אוכלוסייה ממקום מגוריה בגוש דן למקום העבודה ברכבות, אוטובוסים ותשתיות נאותות – המטרה צריכה להיות עידוד מגוריהם במקום עצמו ויצירת סביבה בה ירצו להתחיל ולפתח את חייהם. אלו הם המרכיבים:


2. פיתוח המגזר העסקי: הפריפריה תהווה מוקד צמיחה מרכזי במדינת ישראל בהתבסס על פיתוח המגזר העסקי בהתאם ליתרונות היחסיים של כל אזור- נגב: אשכול היי-טק, תיירות (בפרט תיירות פרטית וכפרית), תעשייה מסורתית, אלקטרוניקה וכימיה, אוניברסיטת בן גוריון ומעטפת הדרכתית-לוגיסטית לבסיסי צה"ל. גליל: תעשיות בסיס מתקדמות והייטק, מדעים ומחקר, רפואה, תיירות פנאי ותיירות נוצרית


3. פיתוח ההון האנושי:
צמצום הפערים ויצירת מצוינות בחינוך ,הגדלת הכשרה תעסוקתית רלוונטית:הקצאת משאבים דיפרנציאלית לחינוך חובה, הקמת מרכזי מצוינות אקדמיים, חיזוק מסגרות חינוך לא פורמאליות, מרכזי סיוע והכוונה תעסוקתיים.


4.  קידום תשתיות: הפריפריה תהיה מוקד פיתוח אטרקטיבי למגורים והתיישבות  על בסיס תוכניות בנייה מגוונות והיצע גבוה, נגישות תחבורתית נכונה (זמינה וזולה) ותשתיות בסיס הולמות:  קידום מדיניות שיווק מגורים לפריפריה ותוכניות להרחבת יישובים, השקעה בהרחבה ושדרוג של כבישים קיימים, פיתוח מערכי הסעות המונים יעילות בדגש על נגישות למוקדי תעסוקה.


5. צמצום משמעותי של הפער באיכות החיים ורמת השירותים בפריפריה לעומת מרכז הארץ. חיזוק משמעותי של מערכת הבריאות, הרחבת שירותי הרווחה, הגדלת והנגשת פעילויות תרבות ופנאי ויצירת מרקם קהילתי ומנהיגות מקומית.


6. קידום מיעוטים: השוואת תנאים חברתיים ונגישות לשירותים- יישום דו"ח ועדת גולדברג להסדרת בעיית ההתיישבות הבדואית, הקמת מערכי הכשרה מקצועית, השמה והכוונה ייעודים, השלמת תשתיות פיזיות בסיסיות ביישובים בדואים בנגב ולפי הנדרש לישובי המיעוטים בצפון. עידוד תעסוקת נשים ערביות- ניהול פרו-אקטיבי, איתור וגיוס ביקושים, הקמת מערך תומך.

(Wix Logo)
This site was created using
Create your own for FREE >>